Algemene Leveringsvoorwaarden MapsTell

ALGEMENE VOORWAARDEN MapsTell BV

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met, leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door of van MapsTell BV te Landsmeer, hierna te noemen opdrachtnemer. De toepasselijkheid van deze voorwaarden geldt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de opdrachtgever(s) en ongeacht de plaats, waar de betreffende overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Van deze voorwaarden kan door partijen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN; HERROEPING

Alle aanbiedingen (digitaal en in print) van opdrachtnemer worden geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen tot stand, indien en zodra opdrachtnemer een aanbieding van opdrachtgever per e-mail of per fax of aan de andere kant schriftelijk conform aanbieding heeft bevestigd per e-mail (dan wel op een andere door opdrachtgever uitdrukkelijk kenbaar gemaakte wijze) dan wel – bij gebreke daarvan – opdrachtnemer tot uitvoering van de opdracht is overgegaan.

Opdrachtgever is verplicht de inhoud van elke opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer naar het oordeel van de opdrachtgever afwijkt van zijn opdracht, dient opdrachtgever binnen vijf dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.

Eventuele tekortkomingen c.q. gebreken in de communicatie (aanbiedingen, opdrachten of opdrachtbevestigingen etc.) als gevolg van fouten/ gebreken in de werking van het gekozen middel van overbrenging van de informatie zijn in beginsel voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Opdrachtgever is gerechtigd zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na aflevering van de door opdrachtnemer geleverde producten de overeenkomst te ontbinden (herroepingrecht). Dit recht kan slechts schriftelijk( per fax, brief, e-mail) worden ingeroepen, waarbij voorwaarden zijn dat opdrachtnemer de schriftelijke herroeping ontvangen heeft binnen de periode van 7 dagen en dat de adequate werking van het door opdrachtgever gekozen middel van communicatie voor risico is van opdrachtgever. De door opdrachtnemer geregistreerde datum van aflevering geldt, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever, als eerste dag van genoemde periode van 7 dagen. Het herroepingrecht is niet van toepassing in de bij de wet en/of EG-richtlijnen gegeven gevallen, onder meer in het geval van op specificatie(s) van de opdrachtgever gerealiseerde producten.

In geval van rechtsgeldige herroeping is opdrachtgever verplicht de afgeleverde producten onverwijld, adequaat verpakt en voor eigen rekening aan opdrachtnemer te retourneren.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN; BETALING

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de prijzen in Euro en exclusief BTW en/of belastingen, heffingen, verzekeringen, kosten van transport en verpakking, etc. Niet overeengekomen, extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht kunnen gescheiden worden doorberekend.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de aflevering een wijziging in de prijzen van opdrachtnemer optreedt, zal deze wijziging pas invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien er inmiddels meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verlopen zijn, tenzij de opdrachtgever met de prijsaanpassing op enige wijze heeft ingestemd. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de prijs bij vooruitbetaling op basis van gebruikmaking van een creditcard van een professionele organisatie verschuldigd. In Nederland gevestigde opdrachtgevers zijn tevens gerechtigd te betalen door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, tenzij anders is vermeld in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging van opdrachtnemer.

Indien betaling geschiedt op basis van facturering door opdrachtnemer, dienen facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden.

Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever na de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de in Nederland geldende wettelijke rente verschuldigd tot de datum van gehele voldoening.

Buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht na het verstrijken van de geldende betalingstermijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden minimaal gesteld op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag met een minimum van euro 250, – exclusief BTW.

ARTIKEL 4 – INTELLECTUEEL EIGENDOM.

Opdrachtnemer behoudt zich alle (semi) intellectuele eigendoms- en exploitatierechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en licentierechten) voor met betrekking tot het door hem aan opdrachtgever verstrekte materiaal dan wel de geleverde producten. Het is opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, niet toegestaan de geleverde producten ( waaronder in het bijzonder het cartografische beeld en de toegepaste tekstuele benadering alsook inclusief prints, software en/of toegankelijkheidsstructuur) dan wel het ter beschikking gestelde materiaal te verveelvoudigen, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze t.b.v. commerciële doeleinden te (laten) gebruiken en/of aan derden ter beschikking te stellen. Onder “verveelvoudiging” wordt tevens verstaan het opslaan in een geautomatiseerd bestand, behoudens indien en voorzover het betreft normaal privé, niet commercieel gebruik.

De hieronderstaande bronvermelding dient op alle producten en uitingen te worden afgebeeld in klein doch leesbaar corps:

BasicMapping, PersonalMapping, BusinessMapping, CompanyMapping en TeamMapping zijn internationaal geregistreerde handelsmerken van;

MapsTell BV/Rompa Beheer BV te Landsmeer, Nederland. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. © 2015 Sebastiaan Rompa/MapsTell BV/ Rompa Beheer BV. All rights reserved.

Niets van deze uitgave mag worden gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van MapsTell BV/ Rompa Beheer BV. Alle rechten voorbehouden.

www.mapstell.com

Opdrachtgever verplicht zich alle vermelde en op producten aangebrachte gegevens (tekst en logo’s) met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en overige informatie vanwege opdrachtnemer op geen enkele wijze te verwijderen dan wel te wijzigen.

ARTIKEL 5 – KLACHTEN; RETOURZENDINGEN

Reclames met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen vijf werkdagen na aflevering per e-mail of per fax dan wel anderszins schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de opdracht en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever. Het gestelde in artikel 2 (3e alinea) is eveneens van toepassing. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

Indien opdrachtnemer de reclame kan honoreren, zal opdrachtnemer de opdracht alsnog correct uitvoeren, zonder dat opdrachtgever daarnaast van opdrachtnemer enige schadevergoeding kan vorderen.

Eventueel teruggezonden producten door opdrachtgever worden door opdrachtnemer slechts aanvaard, indien en voorzover opdrachtnemer met deze retourzending van tevoren schriftelijk, per e-mail dan wel per telefax akkoord is gegaan en vooropgesteld dat de zaken aan het door opdrachtnemer op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin opdrachtnemer deze zaken aan opdrachtgever heeft afgeleverd.

ARTIKEL 6 – LEVERINGSTERMIJN; WIJZE VAN UITVOERING; TRANSPORT

Opgegeven leveringstermijn en/of termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties terzake de opdracht, is opdrachtnemer voor het overige gerechtigd de wijze te bepalen, waarop de gegeven opdracht uitgevoerd wordt (bijvoorbeeld door te opteren voor het leveren in deelzendingen).

Indien opdrachtgever de noodzakelijke medewerking voor uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer niet verleent, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever schriftelijk (onder meer per fax dan wel per e-mail) in gebreke heeft gesteld, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht om opdrachtgever aan te spreken tot vergoeding van geleden schade.

Transport van zaken (inclusief retourzendingen) geschiedt, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen (schriftelijk, per telefax, per e-mail) voor rekening en risico van opdrachtgever in overeenstemming met de bij opdrachtnemer gebruikelijke wijze van transport, verzending en wijze van verpakking. Indien partijen een andere wijze van transport en/of verpakking overeenkomen, komen de meerkosten voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtnemer zal opdrachtgever bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de opdracht zo spoedig mogelijk informeren.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

Beantwoorden de prestatie en/of geleverde producten/diensten van opdrachtnemer in essentie niet aan de overeenkomst, dan is opdrachtnemer, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, naar zijn keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel levering, dan wel vergoeding van maximaal het factuurbedrag, verbonden aan de niet, niet volledig dan wel niet juist afgeleverde zaak. Met inachtneming van het bovenstaande is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade, anders dan aan personen of zaken.

Te allen tijde is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitgesloten, voor zover de betreffende vordering verband houdt met c.q. het gevolg is van op specificatie/ initiatief van opdrachtgever gerealiseerde producten (waaronder create and print of print on demand – cartografische producten). Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer terzake van vorderingen van derden.

De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever – uit welken hoofde ook – tegenover opdrachtnemer verjaren na één jaar na het moment, waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de gebreken in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.

Alle situaties van overmacht ontslaan opdrachtnemer van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.

Indien de overmacht 60 dagen heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 60 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 8 – ANNULERING

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke (brief, fax, e-mail) instemming door opdrachtnemer, is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. te annuleren. Een verzoek tot annulering c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, mits door opdrachtgever in redelijke mate wordt ingestaan voor vergoeding van de gederfde inkomsten.

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD; ONTBINDING

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van door hem geleverde of te leveren zaken/producten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden uit hoofde van of krachtens de tussen partijen bestaande contractuele relatie(s), inbegrepen de vergoeding van kosten en rente.

Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht/overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien en zodra er sprake is aan de zijde van opdrachtgever van faillissement, surséance van betaling, ondercuratelestelling dan wel overlijden, beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf dan wel indien opdrachtgever -ondanks sommatie – enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt dan wel opdrachtnemer goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever in de nakoming tekort zal schieten en opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen en desgewenst daarvoor zekerheden te stellen.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden bij uitsluiting voorgelegd aan en berecht door de Nederlandse rechter in de plaats van statutaire vestiging van opdrachtnemer, behoudens indien opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij – al dan niet in overleg met opdrachtgever – kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

Landsmeer, 2016 (APRIL VERSION).